Category: Parshat Ki Tavo

Deuteronomy 26:1-29:8

Ki Tavo: Rabbi Abraham

By Rabbi Abraham Greenbaum Torah Reading: KI TAVO, Deuteronomy 26:1-29:8. Haftara: Isaiah 60:1-22. Our parshah, KI TAVO, puts the seal on Moses’ detailed exposition of the commandments in the Mishneh Torah (=Deuteronomy) — the...